INKLUDERANDE ARBETSPLATS
Osallistava työpaikka – Inclusive Workplace
1.1.2024 - 31.3.2026


Projektet i ett nötskal

Företagen i Jakobstadsregionen är precis som i många andra regioner i Finland i akut behov av arbetskraft, men deras processer och organisationskulturer är inte anpassade för att anställa och hålla kvar internationell arbetskraft. I projektet Inkluderande arbetsplats tangeras utmaningarna kring anställning av internationell arbetskraft. Huvudfokuset ligger dock främst på att påverka företagens beredskap att ta mer ansvar för hur den internationella arbetskraftens inkluderas och trivs på arbetsplatsen samt att påverka företagens intresse att ta en större roll för den internationella arbetstagarens fritid och trivsel på orten. Projektets parter yrkeshögskolan Centria, Bildningsalliansen samt Kredu har drivit och deltagit i olika satsningar och projekt som rör temat internationell arbetskraft. Genom det här projektet lyfter man fram också den fria bildningens potential och roll som lågtröskelaktör i inklusionsfrågor i arbetslivet. Mycket har redan gjorts, men man har konstaterat att det fortfarande finns en flaskhals i beredskapen hos företag att anställa och inkludera internationell arbetskraft och att det behövs åtgärder på bred front för att rå på det här problemet.

Målsättning

Målet i projektet är att utveckla konkreta processer för att så många arbetsgivare som möjligt skall kunna utveckla sin arbetsplats till en inkluderande plats för många och att det här skall avhjälpa företagens kompetensbrist. Projektet samarbetar med en grupp företag i Jakobstadsregionen som piloter för att hitta modeller för att internationell arbetskraft skall trivas i företagen och i regionen. Projektet strävar till att företagen får tillräckligt med kompetenta arbetssökanden genom vidgade vyer och man ser potentialen i den internationella arbetskraften, att människor med olika bakgrund känner sig välkomna och inkluderade i regionens företag, trivs och stannar på arbetsplatsen samt att både arbetstagaren och hens ev. familj börjar trivas på orten, rotar sig och stannar kvar. Förutom företagen som fungerar som pilotfall i projektet är målet att nå en stor grupp av regionens företag med information.

Projektets resultat sprids brett genom projektparternas och deras samarbetsparters nätverk med målet att nå ut nationellt till gagn för andra regioner i Finland som kämpar med samma utmaningar.

Projektparter

Yrkeshögskolan Centria (projektägare), Bildningsalliansen och Kredu - Kristliga folkhögskolan i Nykarleby

Inkluderande arbetsplats - Centria