Projekt Fri Bildning 3.0

1.9.2017-31.12.2018

Framtidens kommun är en bildningskommun där livslångt lärande och välmående borde kunna garanteras alla invånare och där medborgaraktivitet och närdemokrati borde vara nära bundet till kommuninvånaren. Fritt bildningsarbetets aktörer, likaväl privata som kommunala, har en viktig roll som möjliggörare av det ovannämnda. 

Bildningsalliansen vill se förändringar som en möjlighet för fritt bildningsarbete att skapa sig en tydligare roll som en central aktör inom livslångt lärande och som främjare av välmående, medborgaktivitet och delaktighet. Projektet Fri Bildning 3.0 ska via omvärldsanalys, input från sakkunniga och innovativt arbete i en bildningshub ge fria bildningens aktörer möjligheter att se nya uppgifter, målgrupper och roller för fritt bildningsarbete. Fri bildning 3.0 stöder de projekt som Bildningsalliansen redan nu jobbar med d.v.s. Fri Bildning Digisporrar (UBS finansiering) och ESF-projektet Integration och Entreprenörskap. Dessutom har vi länge jobbat med digital delaktighet inom Inkludera Flera-projekten (ett nordiskt och ett nationellt).

Projektet ska resultera i nya innovativa modeller för hur man kan jobba med och för de utmaningar som framtiden för med sig för fritt bildningsarbete. Man ska kunna uppfylla de behov målgrupperna har samt känna igen nya målgrupper och arbeta utifrån ett synsätt som även gagnar de nationella (regionala/kommunala) målsättningarna. Projektet genomförs under tiden 1.9.2017-31.12.2018.

Projektet har tre olika delmoment som man jobbar med:

Större seminarier som lyfter fram omvärldsanalysens betydelse samt hur de kan användas som verktyg vid planering och genomförande av förändring. Seminarierna ska också belysa de svaga signaler som finns i samhället och väcka nya tankesätt hos våra medlemmar. Bildningsalliansen planerar och genomför seminariehelheterna. Seminariedelarna består av:

  • Startseminarium: Vart bär det iväg? Vilka svaga signaler och trender är synliga? Vad innebär det ur en nationell och ett finlandssvenskt perspektiv?
  • Framtidsseminarium: Framtiden, en möjlighet eller ett hot? Hur jobbar vi strategiskt och hållbart med omvärldsanalys, förändring och utveckling.
  • Avslutningsseminarium: Hubbens arbete och manual presenteras

Bildning 3.0 - Hub. Hubben träffas 4 gånger. Hubben ska arbeta med att på ett innovativt sätt skapa nya modeller för fria bildningens verksamhet i ett föränderligt digitalt samhälle. Hubbens medlemmar består av Bildningsalliansen medlemmar men också av inbjudna aktörer ur tredje sektorn, yrkesutbildningen och näringslivet, då tema relaterat till deras verksamhet berörs.  Dessutom fungerar hubben som Open Space så att även andra kan delta om intresse finns. Teman som hubben kommer att jobba med är:

  • Kvalitativa modeller för ett hållbart livslångt lärande
  • Nya uppgifter och målgrupper för den fria bildningen
  • Modeller för att främja medborgaraktivitet bland unga och nyanlända
  • Modeller för ett lokalsamhälle med delaktiga medborgare, med fokus på digital delaktighet, Basic skills och välmående

Bildningsalliansen använder sig av en utomstående facilitator och till varje hubbträff inbjuds en inledare som tangerar temat man tänkt jobba med.

Bildningsalliansens koordinator Johanni Larjanko ansvarar för att man redovisar för hubbens arbete och tar fram de modeller och innovativa metoder man jobbat med. Det här sammanställs i en manual

Projektet finansieras av Undervisnings- och kulturministeriet.