Tillbaka

Bildningsalliansens utlåtande om ändring av lagen om fritt bildningsarbete, lagen om nationella studie- och examensregister och partilagen

15.11.2023 kl. 14:46

Riksdagens kulturutskott

Ärende: Bildningsalliansens utlåtande om ändring av lagen om fritt bildningsarbete, lagen om nationella studie- och examensregister och partilagen

RF 68/2023

Bildningsalliansen tackar för begäran om utlåtande.

Syftet med kompetensmärken är att lyfta fram kunnande i grundläggande färdigheter genom att föreskriva att uppgifter om kompetensmärken som avläggs inom det fria bildningsarbetet får föras in i nationella informationsresursen inom undervisning och utbildning (Koski). Det här ska förbättra och underlätta identifieringen och erkännandet av kunnande.

Det föreslås i propositionen att lagen om fritt bildningsarbete ändras så att det i lagen tas in en uttrycklig bestämmelse om sådant utbildnings- och studiecirkelstöd som studiecentraler betalar till organisationer samt om beaktande av organisationers kostnader vid beräkningen av priser per enhet för statsandelen för studiecentraler. Syftet med propositionen är att underlätta tillsynen över partifinansieringen och göra penningrörelsen och rapporteringen mellan studiecentraler och organisationer mer exakt och transparent än för närvarande.

Bildningsalliansen understöder utvecklingen av nationella kompetensmärken och att prestationerna synliggörs i informationstjänsten Koski. Bildningsalliansen poängterar att det är skäl att tydligt informera om skillnaden mellan dessa nationella kompetensmärken och eventuellt övriga kompetensmärken som används vid identifiering och erkännande av kunnande.

Bildningsalliansen anser att det är bra med ett förtydligade om att det är läroinrättningar inom fria bildningen som kan utföra en bedömning (6c §). Bildningsalliansen anser också att det är viktigt att man även i framtiden, efter lagändringen, fortsätter att utveckla innehållet i kompetensmärken tillsammans med utbildningsanordnarna. Det här kräver också tillräckliga ekonomiska resurser för de läroinrättningar som tänker erbjuda den här möjligheten

Bildningsalliansen anser att det är bra att man i 13 § har ändrat skrivningen så att det inte utesluter beaktande av kostnader för resor, logi och måltider i kurser anordnade av studiecentralerna då man beräknar enhetspriset. Eftersom man tagit beslut om att göra fortsatta förberedelser på den här punkten önskar Bildningsalliansen att man beaktar hela fria bildningen och konsekvenser för dem då man gör det.

Bildningsalliansen anser att det ska finnas en möjlighet för läroinrättningarna att uppbära en avgift för bedömningen av ett kunnande, i de fall då personen inte deltar i någon utbildning eller kursverksamhet som anordnas av läroinrättningen. En bedömning av kunnande innebär arbetstid för personalen vid fria bildningens läroinrättningar och kan därmed inte vara något som utförs kostnadsfritt.

Helsingfors 24.10.2023

Anna Pensar-Kuivamäki, ordförande Bildningsalliansen
Henrika Nordin, verksamhetsledare Bildningsalliansen

Marie